چهارشنبه 22 آذر 1385

گفتی نهال از طوفان می هراسد

و اینک ببالید نورسته ترین نهالان

که تهاجم بر باد رفت

سیاهترین ماران میرقصند

و برهنه شوید زیبا ترین پیکرها

که گزیدن نوازش شد