جمعه 22 دی 1385
شکست نیاز

شکست نیاز

 

اتشی بود و فسرد

رشته ای بود و گسست

دل چو از بند تو رست

جام جادوئی اندوه شکست

 

امدم تا به تو اویزم

لیک دیدم که تو ان شاخه بی برگی

لیک دیدم که تو بر چهره امیدم

خنده مرگی

 

وه چه شیرینست

بر سر گور تو ای عشق نیاز الود

پای کوبیدن

 

وه چه شیرینست

از تو ای بوسه سوزنده مرگ اور

چشم پوشیدن

 

وه چه شیرینست

از تو بگسستن و با غیر تو پیوستن

در بر روی غم دل بستن

که بهشت اینجاست

بخدا سایه ابرو لب کشت اینجا ست

تو همان به که نیندیشی

بمن و درد روانسوزم

که من از درد نیاسایم

که من از شعله نیفروزم