شنبه 16 دی 1385

سلام .................وای نمیدونید این چند روزه به من چی گذشت..جوجه کوچو لو مریض شده بود تب کرده بود اونم چه نبی....تا صب با لا سررش بیدار بودم و گر یه می کردم .

بیچاره (براد) مونده بود چی بگه اونم تا صب بیدار بود....الانم جوجه کوچولو داره یه سره  غر میزنه....