سه‌شنبه 7 آذر 1385
وقتی مردها عاشق می شوند.............

مردی که عاشق می شود تلاش می کند در بهترین شکل خود ظاهر شود تا بتواند در خدمت دیگران در اید . او بهترین وجود خود را ابراز می کند و تنها وقتی احساس می کند که نمی تواند موفق شود به خود خواهیهای گذشته باز می گردد.وقتی مردی عاشق می شود جز به خود به دیگران نیز توجه میکند و از روی علاقه در صدد بر می اید که منافع سخص دیگری را نیز در نظر بگیرد. یکی از منابع عمده موفقیت برای یک مرد می تواند از خود مایه گذاشتن برای  دیگران باشد .

 وقتی مردی احساس کند نمی تواند زندگی شخس دیگری را متحول کند و یا بر ان تاثیر بگذارد ادامه را بطه مشترک با ان شخص برایش دشوار می شود . وقتی مرد احساس کند به او نیاز ندارند انگیزه دادن به او بسیار دشوار می شود و برای یافتن انگیزه دوباره  باید احساس کند که قدر او را می دانند و به او اعتماد دارند و او را می پذیرند . مورد نیاز نبودن مرگ تدریجی مرد را در پی دارد

( پس چه خوبه که همیشه مردا رو عاشق نگه داریم................این جوری به نفع همه است ).