سه‌شنبه 7 آذر 1385
دوستی..

فانوس صبح در زیر طاق مرمری شکست . تسبیح شب که مهره صد ستاره بود در زیر پرده صبحدم گسست . هر مهره ای صد پرنده شد و بال کشید . خاموشی شکست دنیا پر از ترانه شد و این ترانه " ترانه اغاز دوستی بود